name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18904">

 

www.uredni-deska.info

 

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu

na realizace stavby

,,oprava a odbahnění rybníka Mrhovec"

celá dokumentace k nahlednutí na www.uredni-deska.info

 

 

Obec Kojatín, Kojatín38, 675 03 Budišov


ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODLE NOVELY ZÁKONA č. 250/2000 Sb., O ROZDPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ


Schválený rozpočet obce Kojatín na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet  a rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách  na adrese:


http://www.kojatin.cz/uredni-deska/        Do listiinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle obce Kojatín, Kojatín38, 675 03 Budišov.

 

Záměr obce Kojatín odprodej 7 m2 pozemku p.č.564/1
v k.ú.Kojatín.

Podklady k odprodeji jsou na obecním úřadu Kojatín.
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne 23.10.2017

Sňato dne 24.11.2017

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Spisová značka: ST15092/2012-16212 Č.j.: 66595/2017-MZE-16212 Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 V Praze dne: 7. 11. 2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. 3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství. Odůvodnění: Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního hmyzu), které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu. Velká část území České republiky byla navíc v průběhu měsíce srpna a října opakovaně zasažena silnými vichřicemi 66595/2017-MZE-16212 2 (zejména 29. října 2017), jejichž následkem je další rozsáhlé kalamitní poškození lesních porostů. K bodu 1 výroku: Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona může orgán státní správy lesů při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích nařídit vlastníkům lesa, mimo jiné, zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu. Nynější rozsah přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů a větrná kalamita jsou mimořádnými okolnostmi, resp. nepředvídanými škodami ve smyslu ustanovení § 32 odst. 2 lesního zákona. Vzhledem k tomu, že se nynější kalamitní situace v lesích týká v různé míře prakticky celého území České republiky, je orgánem státní správy lesů, věcně příslušným k nařízení opatření Ministerstvo zemědělství, a to podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) lesního zákona. Pokud jde o rozsah zpracování těžeb nahodilých, ten je vymezen tak, že jde o nahodilé těžby vzniklé ke dni, resp. do dne účinnosti tohoto opatření. Termín ke zpracování tohoto rozsahu nahodilých těžeb se stanoví do 31. března 2018, tak, aby byl stanovený rozsah nahodilých těžeb zpracován s dostatečným časovým předstihem před tím, než nastane období, ve kterém lze předpokládat počátek vývinu nových generací podkorního hmyzu. Ostatní, zejména později (po účinnosti tohoto opatření) vzniklé nahodilé těžby budou všemi vlastníky lesů i nadále plynule zpracovávány tak, jak to předpokládá ustanovení § 33 odst. 1, věta prvá, lesního zákona, a ve lhůtách stanovených v § 4 odst. 3 vyhlášky č. 101/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zpracováním nahodilých těžeb se v rámci tohoto opatření rozumí nejen vytěžení hmyzími škůdci napadených stromů, ale i stromů poškozených (polomů), vyvrácených apod., a dále provedení asanace v souladu s příslušnými právními předpisy. Smrkové dříví z větrných kalamit (pouze vývraty, odříznuté od pařezu v závěru zimního období), pro hmyzí škůdce (zejména kůrovce) atraktivní a jimi dosud nenapadené, může být vlastníkem lesa využito jako obranná opatření pro jarní rojení kůrovců v roce 2018. Realizaci tohoto opatření v celém rozsahu je vlastník lesa povinen zabezpečit ve stanoveném termínu buďto vlastními silami a prostředky, nebo smluvně zajištěnými dodavatelskými kapacitami. K bodu 2 výroku: Nařízení podle bodu 1 tohoto opatření se nevztahuje na lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem, které jsou v působnosti Ministerstva životního prostředí. K bodu 3 výroku: Opatření obecné povahy nabývá podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou bylo dané opatření obecné povahy oznámeno. Podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost (zde: opatření obecné povahy) doručuje, tedy Ministerstva zemědělství. Ode dne vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství bude písemnost (zde: opatření obecné povahy) zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vypořádání námitek: Podle ustanovení § 172 odst. 5, věta prvá, správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž 66595/2017-MZE-16212 3 oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy byl na úřední desce Ministerstva zemědělství vyvěšen dne 14. září 2017 a týž den byl elektronicky zaslán do datových schránek všech obcí na území České republiky. Mimoto bylo úplné znění návrhu opatření obecné povahy zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je den, kdy byl návrh opatření obecné povahy doručen, tzn. oznámen veřejnou vyhláškou; s přihlédnutím k ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou) je dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy patnáctý den po vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce Ministerstva zemědělství. Tímto dnem je 29. září 2017. Lhůta pro podání písemných a odůvodněných námitek k návrhu opatření obecné povahy skončila dnem 30. října 2017. Do 30. října 2017 podaly písemné námitky k návrhu opatření obecné povahy subjekty uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření. Podle ustanovení § 172 odst. 5, věta třetí, správního řádu o námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Podle ustanovení § 172 odst. 5, věta pátá, správního řádu rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy. Rozhodnutí o námitkách: I. Účastníci řízení o námitkách Účastníky řízení o námitkách jsou subjekty uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření. II. Neodůvodněné námitky Tři ze subjektů, uvedených v příloze č. 1, tedy obec Drmoul, obec Zadní Chodov a obec Dolní Žandov podaly sice ve lhůtě námitky textem identické, nicméně zcela neodůvodněné. Námitky těchto tří účastníků řízení Ministerstvo zemědělství pro nedostatek odůvodnění zamítá. Odůvodnění: Námitky vlastníků nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, musí být podle ustanovení § 172 odst. 5, věta prvá, správního řádu, písemné a odůvodněné. Nejsou-li odůvodněné, nelze je věcně vypořádat a nezbývá, než je pro nedostatek odůvodnění zamítnout. III. Námitky podané podle jednoho společného vzoru Celkem 115 subjektů, které jsou v příloze č. 1 vytištěny červenou barvou, podalo ve lhůtě písemné a odůvodněné námitky k návrhu opatření obecné povahy, přičemž vzhledem k formě a obsahu je zcela zřejmé, že ve všech případech jde o námitky vypracované podle jednoho společného vzoru, tedy i jednotně (stejně) odůvodněné. Za tohoto stavu lze o všech těchto námitkách rozhodnout společně. V části II. odstavci 2. námitek vypracovaných podle společného vzoru je namítáno, že „Ministerstvo zemědělství je podle § 49 odst. 2 písm. a) lesního zákona oprávněno nařídit zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu pouze formou individuálního právního aktu s konkrétně určeným 66595/2017-MZE-16212 4 adresátem, tj. formou správního rozhodnutí“, a že „návrh tak byl vydán mimo pravomoc Ministerstva zemědělství a v rozporu s principem vázanosti orgánů veřejné moci (princip legality veřejné moci) zákonem, jak je zakotven do čl. 2 odst. 3 Ústavy“. Tyto námitky Ministerstvo zemědělství zamítá. Odůvodnění: Argumentace odkazem na ustanovení § 32 odst. 3 (vč. odkazu pod čarou č. 14) lesního zákona je ryze účelová a nemístná, protože toto ustanovení odpovídá právní úpravě z roku 1995, kdy byl přijat lesní zákon, a kdy odkaz pod čarou č. 14 odkazoval na zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech. Neméně účelová je i polemika o tom, zda s přihlédnutím ke stávajícímu znění ustanovení § 32 odst. 2 a 3 a § 49 odst. 2 písm. a) lesního zákona Ministerstvo zemědělství je či není oprávněno vydat opatření obecné povahy, a závěr námitkujících subjektů o tom, že Ministerstvo zemědělství takové oprávnění nemá. Ministerstvo zemědělství obecně konstatuje, že správní orgán vydá opatření obecné povahy tehdy, pokud jde o řešení záležitosti, která svým obsahem spadá do působnosti správního úřadu, kdy však současně nelze vydat správní rozhodnutí (individuální právní akt), protože adresáty vydávaného opatření obecné povahy je neurčitý, resp. neurčitelný okruh subjektů; tím se opatření obecné povahy liší od řízení s velkým počtem účastníků. Tak je tomu i v tomto konkrétním případě, kdy je podle § 49 odst. 2 písm. a) lesního zákona v působnosti Ministerstva zemědělství rozhodnout o uložení opatření podle § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona, kdy však adresátem takového opatření je neurčitý, resp. neurčitelný okruh subjektů, tedy nejen všichni vlastníci lesů, ale také všichni pachtýři lesů, kteří mají podle § 58 odst. 1 lesního zákona práva a povinnosti vlastníka lesa. V části II. odstavci 3. námitek vypracovaných podle společného vzoru je namítáno, že „pojmová nejednotnost má za následek neurčitost návrhu“, když tato „pojmová nejednotnost“ se má týkat toho, že návrh opatření obecné povahy ukládal zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.), a když slovní spojení „lesní porosty dřevin rodu smrk a borovice“ mají jiný obsah než výraz „smrkové a borové porosty“. Bez ohledu na to, že lze námitku v této části označit za zcela účelovou, je třeba konstatovat, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno. V části II. odstavci 4. námitek vypracovaných podle společného vzoru je namítáno, že „rozpor mezi výrokovou částí a odůvodněním navrhovaného opatření obecné povahy se týká rovněž těžby vánočních stromků“. Při striktně gramaticky pojatém výkladů výroku by bylo možno považovat tuto námitku na odůvodněnou, nicméně i zde Ministerstvo zemědělství konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno. V části II. odstavci 5. námitek vypracovaných podle společného vzoru je namítáno, že „předkladatel návrhu tak chybně a bez právního důvodu navzájem zaměňuje opravné prostředky proti výslednému opatření obecné povahy a opravné prostředky proti jeho návrhu“. Tato námitka vychází zřejmě z nepochopení záměru správního orgánu (Ministerstva zemědělství), který do návrhu opatření obecné povahy logicky uvedl poučení, týkající se rovněž jen návrhu opatření obecné povahy. K žádné záměně opravných prostředků tedy nedošlo. Zmínku o možnosti uplatnit k návrhu opatření obecné povahy písemné připomínky (§ 172 odst. 4 správního řádu) návrh opatření obecné povahy skutečně neobsahoval, obsahoval je však doplňující (vysvětlující) dopis Ministerstva zemědělství (č. j. 55616/2017-MZE-16212 ze dne 15. 9. 2017), rozeslaný elektronicky všem obcím, kterým bylo předchozí den (14. 9. 66595/2017-MZE-16212 5 2017) rozeslán návrh opatření obecné povahy. Mimoto se konstatuje, že k návrhu opatření obecné povahy obdrželo Ministerstvo zemědělství čtyři připomínky (viz dále). Sama skutečnost, že Ministerstvo zemědělství obdrželo značné množství připomínek a námitek, svědčí o dostatečné srozumitelnosti poučení o opravných prostředcích obsaženého v návrhu opatření obecné povahy. V části II. odstavci 6. námitek vypracovaných podle společného vzoru je namítáno, mimo jiné zejména to, že plošný zákaz provádět mýtní úmyslné těžby na celém území České republiky je nepřiměřeným zásahem do práv vlastníků lesů a že subjekty předkládající námitky budou navrhovaným opatřením obecné povahy na svých právech omezeni zcela nadbytečně a neproporcionálně. Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a na vysvětlení dodává, že při rozhodování o tom, jaký má být územní rozsah zákazu jiných těžeb než těžeb nahodilých bylo vedeno též snahou omezit na přechodnou a relativně krátkou dobu účinnosti zákazu (do konce roku 2017) přísun dalšího surového dříví na domácí trh se dřevem, kde bylo a dosud je takové množství dřeva, které překračuje možnosti domácích zpracovatelských kapacit a ke škodě vlastníků lesů sráží ceny dřeva. Nicméně i zde je třeba konstatovat, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo uvedeným námitkám fakticky vyhověno. V části II. námitek vypracovaných podle společného vzoru je odstavec 7. u subjektů podávajících tyto námitky obsahově rozdílný v závislosti na konkrétních podmínkách námitkujícího subjektu. Prakticky ve všech těchto námitkách je však poukazováno zejména na to, že - v lesích námitkujícího subjektu (vlastníka nebo pachtýře lesa) není žádná, ani kůrovcová, ani větrná kalamita, nebo jen v takovém rozsahu, který je průběžně zpracováván a není tedy důvod omezovat ostatní úmyslné těžby dřeva, - úplný zákaz jiných než nahodilých těžeb znamená na straně námitkujícího subjektu vznik překážky v práci na straně zaměstnavatele, který pak musí zaměstnanci (zaměstnancům) podle § 208 zákoníku práce vyplácet náhradu mzdy ve výši průměrného platu, - úplný zákaz jiných než nahodilých těžeb znamená výpadek předpokládaných příjmů (tržeb za prodej dřeva), což má za následek ohrožení ekonomické stability námitkujícího subjektu, a další. Obecně lze takové námitky ze strany námitkujícího subjektu označit za pochopitelné. Ministerstvo zemědělství bez toho, aby hodnotilo věcnou odůvodněnost těchto námitek v konkrétních případech jednotlivých námitkujících subjektů, konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo uvedeným námitkám fakticky vyhověno. IV. Námitky devíti obcí podané podle jiného společného vzoru Celkem devět obcí, které jsou v příloze č. 1 vytištěny modrou barvou, podalo ve lhůtě písemné a odůvodněné námitky k návrhu opatření obecné povahy, přičemž vzhledem k formě a obsahu je zcela zřejmé, že ve všech případech jde o námitky vypracované podle jednoho společného vzoru, tedy i jednotně (stejně) odůvodněné. Za tohoto stavu lze také o všech těchto námitkách rozhodnout společně. V odstavci 1. námitek se uvádí, že opatření obecné povahy je neúplné, protože je vydáno v zájmu jiných vlastníků lesa, než je daná obec, která na vydání opatření nemá zájem, aniž by bylo podle § 32 odst. 3 lesního zákona rozhodnuto, kdo ponese náklady spojené s nařízením, jež dané obci vznikly (ušlý zisk). Obec sama díky včasné asanaci napadeného dříví nemá ve svých lesích zvýšený výskyt hmyzích škůdců. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tato část námitky je věcně nesprávná, protože vychází z nepochopení smyslu ustanovení § 32 odst. 3, věta druhá, lesního zákona. 66595/2017-MZE-16212 6 Subjektem, kterému může být podle ustanovení § 32 odst. 3, věta druhá, lesního zákona uložena povinnost k úhradě nákladů, může být pouze subjekt odlišný od vlastníka lesa. Nařízení zastavení jiných těžeb, než těžeb nahodilých, vydané z důvodu vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona, nezakládá bez dalšího nárok na náhradu nákladů podle ustanovení § 32 odst. 3, věta druhá, lesního zákona vlastníku lesa, v jehož lese v dané době shodou okolností mimořádná okolnost nenastala nebo nepředvídaná škoda nevznikla. Přesto, co je uvedeno výše, však Ministerstvo zemědělství konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno. V odstavci 2. námitek se uvádí, že se navržené opatření nezakládá na reálném stavu věcí, protože na převážné části území České republiky k žádnému přemnožení hmyzích škůdců nedošlo. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tato část námitky nebere v úvahu jednak to, že kalamitní situace není způsobena jen přemnožením kůrovců, ale i klimatickými extrémy (vichřice), a dále to, že pokud je nařízeno zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, je vedlejším efektem takového opatření také omezení přísunu dalšího dřeva na trh zaplavený dřevem, které musí být přednostně zpracováno jako těžba nahodilá, nehledě k tomu, že větná smršť z 29. října 2017 postihla v různé míře lesní porosty prakticky na celém území České republiky. Přesto, co je uvedeno výše, však Ministerstvo zemědělství konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno. V odstavci 3. námitek se uvádí, že není zřejmé, od jakého zastoupení smrku a borovice v lesních porostech má zákaz jiných než nahodilých těžeb platit. Bez ohledu na to, že lze námitku v této části označit za zcela účelovou, je třeba konstatovat, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno. V odstavci 4. námitek se uvádí, že by Ministerstvo zemědělství mělo dát přesný výklad, které stromy mají být při likvidaci kůrovce odstraněny, aby to ještě bylo možno považovat za těžbu nahodilou. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tato část námitky je nejen účelová, ale i svrchovaně neprofesionální. Každý způsobilý odborný lesní hospodář ví, jak postupovat v případě kalamitního výskytu podkorního dřevokazného hmyzu (kůrovců), resp. může se orientovat podle normy ČSN 48 1000 Ochrana lesa proti kůrovcům na smrku. V odstavci 5. námitek se uvádí, že nařízení znemožní pracovní činnost zaměstnancům a živnostníkům v těžbě dříví. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tato část námitky je pochopitelná a že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno. V odstavci 6. námitek se uvádí, že je obecně známou skutečností, že příčinou přemnožení kůrovců je na mnoha místech kromě sucha také způsob hospodaření u státního podniku Lesy České republiky, kde současný systém zadávání komplexních zakázek je v případě přemnožení kůrovce nefunkční. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tato část námitky se samotného návrhu opatření obecné povahy netýká, a jako takovou ji nelze vypořádat. V odstavci 7. námitek se uvádí, že místní pilařské provozy potřebují kvalitní čerstvou smrkovou kulatinu a že případné zastavení jiných než nahodilých těžeb tyto zpracovatele dřeva těžce poškodí. 66595/2017-MZE-16212 7 Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tato část námitky je pochopitelná a že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno. V odstavci 7. námitek se uvádí, že paušální zákaz těžby smrku a borovice na celém území republiky odporuje duchu lesního zákona, že ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona má být používáno jen v konkrétních případech a u konkrétních vlastníků lesa a že takový zákaz je hrubým zásahem do vlastnických práv vlastníků lesů. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že přesto, že tato část námitky vychází z nepochopení smyslu a účelu ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona, bylo změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu této části námitky fakticky vyhověno. V. Ostatní námitky V. 1. Námitky města Kožlany Město Kožlany namítá, mimo jiné, že - v lesích města není žádná nezpracovaná kalamitní dřevní hmota, - zaměstnává osoby samostatně výdělečně činné, které by zůstaly bez práce a příjmů, - jsou ohroženy regionální pilařské provozy. Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy bylo těmto námitkám fakticky vyhověno. V. 2. Námitky Karla Popa, Andělská 4, Jablonec n/N Korel Pop namítá, že je vlastník lesa a topí dřevem. Uvádí, že na celém okrese není kůrovec a žádné mimořádné polomy a proto se domnívá, že by se opatření nemělo vztahovat na okres Jablonec n/N, resp. na celý Liberecký kraj. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že námitky uváděné drobným vlastníkem lesa z okresu, který není postižen kůrovcovou kalamitou, jsou pochopitelné a že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno. V. 3. Námitky města Česká Kamenice Město Česká Kamenice namítá, že 1) lesy v oblasti města nebyly postiženy větrnou smrští ani přemnožením hmyzích škůdců, 2) opatření by se mělo vztahovat i na lesy na území národních parků, kde dochází k ničení lesních porostů hmyzími škůdci. Ministerstvo zemědělství - konstatuje, že první námitce bylo změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu fakticky vyhověno, - druhou námitku zamítá, protože není v působnosti Ministerstva zemědělství řešit problematiku hospodaření v národních parcích a ani to nebylo a není cílem vydávaného opatření obecné povahy. V. 4. Námitky Jindřicha Víznera, Makolusky 35 Jindřich Vízner namítá, mimo jiné, že nelze zastavit těžby v probírkových porostech a že opatření obecné povahy mělo být vyhlášeno před 3 – 4 měsíci. Ve zbytku textu jde o připomínky k hospodaření v lesích, které se nevztahují k návrhu opatření obecné povahy. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo uvedeným námitkám, které se týkají návrhu opatření obecné povahy, fakticky vyhověno. V. 5. Námitky Arcibiskupství pražského Arcibiskupství pražské namítá, mimo jiné, že navržené plošné opatření přináší soukromým vlastníkům lesů četné negativní dopady a přenáší je do regionů a na subjekty, které příčiny ani důsledky současné situace nezavinily a nijak jí nepřitěžují. Závěrem navrhuje, aby ze 66595/2017-MZE-16212 8 zákazu provádění jiných než nahodilých těžeb byla dána výjimka pro výchovné zásahy v porostech do 40 let věku. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo všem námitkám Arcibiskupství pražského fakticky vyhověno. V. 6. Námitky obce Chlum Obec Chlum namítá, že ve svých lesích neeviduje žádné nezpracované nahodilé těžby a že ji navržené opatření ekonomicky poškodí. Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno. V. 7. Námitky obce Vilémov, města Velký Šenov a obce Lobendava Obec Vilémov, město Velký Šenov a obec Lobendava podaly formou i obsahem prakticky totožné námitky, ve kterých shodně uvádějí, mimo jiné, že se jako vlastníci lesů nacházejí daleko od kalamitních oblastí, že kůrovec je v jejich lesích pouze v základním stavu, že výnos z hospodaření v lesích je zásadním zdrojem příjmů obce (města) a žádají proto o přehodnocení rozsahu opatření tak, aby z jeho působnosti byly vyloučeny regiony, kterých se kalamita netýká, anebo které veškerou nahodilou těžbu včas přednostně zpracovaly. Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno. V. 8. Námitky Ing. Dušana Utinka, Ph. D., Suchohrdly u Miroslavi 16 Ing. Dušan Utinek, Ph. D. jako vlastník lesa namítá zejména, že navržené opatření postihuje zodpovědné vlastníky lesů, že bude pro mnohé subjekty znamenat vážné ekonomické až likvidační potíže a že navržené opatření zakrývá nečinnost a nefunkčnost státní správy lesů, která nekontroluje a nevymáhá přednostní zpracování nahodilých těžeb. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tyto námitky v zásadě akceptuje a že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno. Část námitek týkající se výtek na adresu orgánů státní správy lesů se samotného návrhu opatření obecné povahy netýká. V. 9. Námitky firmy Farm Stradonice s. r. o., Daminěves 35 Firma Farm Stradonice s. r. o. namítá, že kůrovcové dříví na svém lesním majetku zpracuje do konce října 2017 a že zastavení úmyslných těžeb poškodí ekonomicky nejen firmu, ale i lidi najaté na těžební i pěstební práce. Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno. V. 10. Námitky firmy Jan Parish – Správa Parishových lesů, Žamberk Firma Jan Parish – Správa Parishových lesů, Žamberk namítá, mimo jiné, že na lesním majetku, který spravuje, není dlouhodobě zvýšený výskyt kůrovce a ostatní nahodilé těžby jsou zpracovány, že navrhovaná opatření jsou prováděna ve prospěch třetích osob a proto mělo být podle § 32 odst. 3 lesního zákona určeno, kdo ponese náklady s tím spojené, že případný zákaz těžeb v porostech do 40 let věku je v rozporu s několika ustanoveními lesního zákona a že zákaz těžeb podle návrhu opatření obecné povahy ohrožuje ekonomickou stabilitu podniku. Námitka týkající se ustanovení § 32 odst. 3 lesního zákona vychází z nepochopení smyslu a účelu zmíněného zákonného ustanovení (viz výše), stejně jako námitka o tom, že případný zákaz těžeb v porostech do 40 let věku je v rozporu s několika ustanoveními lesního zákona. Dojde-li v důsledku vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích k nařízení zastavení jiných těžeb, než těžeb nahodilých, vztahuje se takové nařízení i na provádění těžeb v porostech do 40 let věku, aniž by to mohlo být pokládáno za rozpor s jinými ustanoveními zákona, např. s ustanovením § 32 odst. 5 lesního zákona, kterou pouze obecně ukládá vlastníku lesa povinnost zvyšovat odolnost a stabilitu lesa výchovou v mladých porostech. 66595/2017-MZE-16212 9 Přesto, co je uvedeno výše, však Ministerstvo zemědělství konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno. Námitka o tom, že Ministerstvo zemědělství není kompetentní k vydání opatření podle § 32 odst. 2 lesní zákona, není nijak blíže odůvodněna, a proto ji Ministerstvo zemědělství zamítá. Námitce o tom, že ani případný kladný výsledek navrhovaného opatření obecné povahy nemůže vyrovnat morální a ekonomicky dopad opatření do soukromého vlastnictví, je změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu fakticky vyhověno. V. 11. Námitky firmy Orlík nad Vltavou, s. r. o., Praha Firma Orlík nad Vltavou, s. r. o., Praha namítá zejména, že paušální tvrzení o přemnožení hmyzích škůdců na celé území republiky je chybné, že většinu subjektů, hospodařících v lesích ekonomicky poškodí a namísto restriktivního opatření navrhuje vyhlásit motivační podpory ke zvládnutí stávajícího kalamitního stavu. Dále navrhuje zákaz úmyslných těžeb pouze ve státních lesích a restriktivní opatření směrovat podle zjištěného skutečného stavu a na konkrétní lesní majetky. Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno. V. 12. Námitky firmy Lesy Dolejš, s. r. o., Kukle a námitky manželů Dolejšových, Kukle Námitky firmy Lesy Dolejš, s. r. o., Kukle a námitky manželů Dolejšových, Kukle, jsou formou i obsahem prakticky totožné. Shodně se v nich namítá, že kalamitní stav v lesích se týká jen některých částí území České republiky a proto by i opatření k jeho zvládnutí měla být územně omezena, protože tam, kde kalamitní stav v lesích není, znamená opatření pro vlastníky lesů vážné ekonomické problémy. Dále je namítáno nedostatečné odůvodnění návrhu opatření obecné povahy. Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno. V. 13. Námitky Josefa Homolky, Lesní hospodářství Liberec Josef Homolka, Lesní hospodářství Liberec, namítá pouze, že na lesním majetku, kde hospodaří, není žádná kůrovcová, větrná ani jiná kalamita, proto s navrhovaným opatřením obecné povahy nesouhlasí a žádá, aby bylo uplatněno pouze v regionech, kde kalamitní stav v lesích skutečně nastal. Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno. Poučení: Proti rozhodnutí o námitkách se podle ustanovení § 172 odst. 5, věta šestá, správního řádu nelze odvolat ani podat rozklad. Vypořádání připomínek: Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky, se kterými je správní orgán povinen se zabývat a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. K návrhu opatření obecné povahy byly vzneseny čtyři připomínky. Tyto připomínky uplatnily - Impergnace Soběslav s. r. o., Soběslav (29. 9. 2017), - Timber Production s. r. o., Velké Karlovice (13. 10. 2017), - Cobbler s. r. o., Zašová (16. 10. 2017), - Národní dřevařský klastr, z. s. Ostrava (19. 10. 2017). 66595/2017-MZE-16212 10 Ve všech případech jde o podnikatelské subjekty, resp. jejich sdružení, které se zabývají zpracováním surového dříví, a které shodně namítají, že - produkují výrobky, na které je potřebná čerstvá a zdravá dřevní hmota, - vydané opatření obecné povahy jim zamezí přístup k čerstvému smrkovému dříví, a že proto budou nuceny zastavit výrobu, - omezení nebo zastavení výroby jim způsobí významné škody. Pokud jde o vypořádání těchto připomínek, Ministerstvo zemědělství pouze konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu se tyto připomínky staly bezpředmětnými. Poučení: Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). Ing. Petr Bureš ředitel odboru Otisk úředního razítka Přílohy: 1. Seznam připomínek Rozdělovník Vypraveno dne

,,obec Kojatín - oprava místní komunikace v obci Kojatín na parcelách 288/6,

SMLOUVA O DILO

uzavřená podle ustanovení s 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku. v p|atném znění

(dá|e ien ..Sm|ouva..)

smlouvy u Objednatele

smlouvy u Zhotovitele.

Objednatel:

Bankovní spojení

tČo:

D|Č:

zastoupený:

BankovnÍ spojení:

tL/\-,r.

ntň.

zaqtnrrnanrT'

JINYt2017tg24

zakázka čís|o'.

17112024

clánek č. 1

sMLUVNí STRANY

obec Kojatín

Kojatín 38

675 03 Budišov

Komerční banka, a.s

00377716

nep|átce

Komerční banka, a.s., čís|o Účtu 7408-201/01 00

26177005

c226177005

Ing. Vítem Wese|ým, manaŽerem Regionu Vysočina , na zák|adě p|né moci

Ó.Ú'.' 1772971110100

p. Miros|avem Ujčíkem - starostou obce KojatÍn

osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smIuvnÍch: p. Miros|av Ujčík, starosta, te|: 724 178 B04

Ve věcech technických, k odsouh|asení dokladů a k fakturaci:

p. Miros|av Ujčík

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke K|íěovu 9

190 00 Praha 9

divize Silniční stavite|ství, oblast Jih, Kosovská 10,586 37 Jihlava

Spo|ečnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí| B, v|oŽka 6556

osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech sm|uvních: Ing. Vít Wese|ý, manaŽer regionu Vysočina, te|: 733 780 34o

Ve věcech technických, k odsouh|asenÍ dokladŮ a k fakturaci:

Rostis|av Siroký, h|avnÍ stavbyvedoucí, te|: 733 7B0 765

Hynek Sk|enský, vedoucístavby, te|.: 733 780764

555. 564/1 a 56211;'

Qďa* G2

1t9

č" s'-iltr:irj-;: 3iivYl?,*17i*24 ,,obec Kojatín. oprava mÍstní komunikace v obci Kojatín na parc,č. 288/6, 555,

564/1 a 562/1 ."

Gďcg tl

c|ánek č' 2

pŘeouĚr plruĚruí

2.1. Předmětem smlouvy je provedenídí|a na zakázce

obec Kojatín oprava místní komunikace v obci Kojatín na

parce|ách č.288/6, 555, 56411 a 56211(dá|e jen ,,Zakázka,,)

a to ze.;ména těchto prací: dle poloŽkového rozpočtu - viz pří|oha č.1

(dá|e jen ,,Práce..)

(soubor všech výše uvedených Prací v rámci Zakázky jako ,,Dí|o..)

2.2. Zhotovite| se zavazuje za podmÍnek stanovených touto Sm|ouvou a vyp|ývajících ze stavebního

povo|enía d|e předané projektové dokumentace provést dodávku Dí|a a ve stanovené době předat Dí|o

r\\-l,^p;^Jeno^n^a+l^erl;| ^a objednate| se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou Dí|o převzít a zap|atit

zanéj ujednanou cenu.

2.3. Zakázka a rozsah Dí|a jsou b|íŽe popsány vSoupisu prací a cen Dí|a, jeŽ tvoří PřÍ|ohu č. 1, která je

nedí|nou součástí této Sm|ouvy'

2'4. Práce budou rea|izovány d|e požadavku objednate|e a cenové nabídky zhotovitele.

Článek č. 3

ruísro n čns plt'tĚt.tí

3.1. Zhotovite| se zavazuje organizovat a zajistit Práci na Dí|e v sou|adu s poŽadavky objednate|e.

3.2' Místem p|něníje obec Kojatín

3.3. Kzahájení prací dojde předánÍm StaveniŠtě objednate|em Zhotovite|i dne 1.května 2017. o předání

StaveniŠtě bude sepsán písemný zápis/protokol.

3.4. Zhotovite|se zavazuje provést Dí|o nejpozdějido 31.srpna 2017. (dá|ejen,,Termín provedení Díla..)

3.5. Sm|uvní strany si ujednávají, Že Dí|o lze provádět dÍIčím p|něním po částech.

3.6' objednate|je povinen přistoupit na přiměřené prod|ouŽenÍ |hůty pIněnízejména v těchto případech:

3.6.1. při zvýšení rozsahu Zakázky nad 10% původního rozsahu'

3.6'2' bude-|i objednatelv prod|enÍs předánÍm staveniŠtě nebo nebude-|i moci Zhotovite| p|ynu|e

pokračovat v Pracích z důvodu na straně objednate|e,

3.6.3' v případě k|imatických podmíriek nevhodných pro techno|ogii prováděných prací,

3.6.4. v přÍpadě vyŠšÍm oci.

2t10

aÁ.4 t.

,,abec t{ojatín - oprava místní komunikace v obci Kojatín na para,č, 288/6, 555,

564/1 a 562/1 ."

Cena PracÍ je stanovena sm|uvně

smlouvv:

clánek c.4

CENA ZA DiLO

a činÍ d|e nabídkového rozpočtu Prací, kteý je pří|ohou č. 1

Cena celkem bez DPH 660 000'00

DPH 138 600.00

Cena celkem s DPH 798 600'00

4.2.

K ceně bude účtováno DPH ve výši d|e p|atného zákona,

Cena za Dí|o můŽe být upravena dodatky k této Sm|ouvě za těchto předpok|adů:

V přÍpadě víceprací poŽadovaných objednate|em, které nejsou předmětem zadání, vČetně poŽadavku

objednate|e provést DÍ|o ve větŠích výměrách neŽ by|o dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými

cenami uvedenými v po|oŽkovém rozpočtu. Ceny těch prací, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou

stanoveny na zák|adě cenové kaIku|ace odsouhIasené objednate|em.

Cena za DÍlo můŽe být Zhotovite|em jednostranně zvýŠena za těchto předpok|adů:

Zhotovitel zjistí, Že výměry poskytnuté objednate|em neodpovídají skutečnosti nebo objednatel uvedI

jiné nepravdivé nebo neúp|né údaje v zadávací dokumentaci které ved|y ke zvýŠenín ák|adů při

rea|izaci Dí|a. o této skutečnosti bude Zhotovite| bezodk|adně informovat objednate|e.

V přÍpadě vícenák|adů za likvidaci odpadu vznik|ého při rea|izaci Dí|a, zejména odpadu 17 05 04 _

Zemina a kamenÍ neuvedené pod č' 170503, který je d|e provedeného rozboru odpadem

nebezpečným, ačkoIi podIe projektové dokumentace před|oŽené objednateIem nebezpečným odpadem

býi nemě|.

objednate| proh|aŠuje, Že financování Prací, které jsou předmětem této Sm|ouvy má zajiŠtěno. Dá|e se

objednate| zavazuje nahradit Škodu, která Zhotovite|i vznikne následkem zastavení PracÍ z tituIu

nedostatečného financování, zruŠením objednávky' či jiných dohod o rozsahu stavby.

4.3.

Clánek č. 5

PRoHLÁŠENí PŘiJEMcE PLNĚNi

objednateI prohIaŠuje, Že přijaté pInění bude pouŽito vý|učně pro činnost, která není předmětem daně

z přidané hodnoty, a objednate| tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při

fakturaci stavebnÍch a montáŽnÍch prací nebude up|atněn reŽim přenesené daňové povinnosti.

' Članek č. 6

PLATEBNí VZTAHY

VeŠkeré p|atebnÍ vztahy mezi sm|uvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostnÍm stykem

na zák|adě vystavovaných faktur.

Fakturace bude prováděna měsÍčně. Di|čÍ p|nění bude fakturováno pod|e skuteČně vykonaných prací a

spotřebovaného materiá|u na zák|adě soupisu provedených pracÍ ZhotoviteIe potvrzeného

objednate|em. Datem uskutečnění zdanitelného p|nění je pos|ední ka|endářnÍ den fakturovaného

měsíce.

6.3. V případě, Že v Účtovaném období budou provedeny jak Práce pod|éhající reŽimu přenesené daňové

povinnosti, tak Práce, u nichŽ se reŽim přenesené daňové povinnosti neupIatní, je Zhotovitel povinen

pro kaŽdý druh p|nění vystavit zv|áštní daňový doklad'

3t10

této

aJ

a)

b)

4.+

5.1 .

6.1 .

o.z.

Golac SZ

č' s*i.:l;tly; '}l1\;ll?-,17i,24 ,,Cbec Kojatín _ oprava místní komunikace v abci Kojatín na pare,č' 288/6, 555,

564/1 a 562/1 ."

6'4. Ná|eŽitostifaktury:

a) oznaČenÍ faktury a její evidenčnÍ čís|o,

b) oznaČenÍČís|oab jednávky nebo sm|ouvy u objednate|e,

c) obchodnÍ firmalnázev a síd|o/místo podnikání, lČo, DlČ (objednate|e iZhotovite|e),

d) předmět a rozsah p|nění,

e) datum vystavení faktury a |hůta její sp|atnosti,

f) datum uskutečnění p|nění,

9) jednotková cena bez daně, a dá|e s|eva, pokud není obsaŽena v jednotkové ceně,

h) zák|ad daně,

i) zák|adnÍ nebo snÍŽená sazba daně nebo sdě|ení, Že se jedná o plněníosvobozené od daně, a odkaz na

přÍs|uŠnéu stanovení tohoto zákona a odkaz na přís|uŠnéu stanovení zákona o DPH, ve zněnÍ

pozdějŠích předpisů,

j) výŠi daně z přidané hodnoty.

k) Údaj o zápisu do obchodního rejstříku, vČetně spisové značky, případně Údaj o zápisu do jiné evidence,

rl nřínarlě ;. podnikate| nenízapsán v obchodním rejstříku (objednate|e i Zhotovite|e)

6.5. Fakturu a objednate|em potvrzený zjišt'ovací protoko| zaŠ|e Zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu

objednate|e uvedenou v h|aviČce sm|ouvy.

6.6. Sp|atnost faktury je 30 dnů od vystavenÍ faktury Zhotovite|em. Dnem zap|acení se rozumí den připsánÍ

v^9^||9Á P^|ř í|^oll'u 'ox^||Ác částky na ÚčetZhotovite|e. Vpochybnostech se máza to, Že faktura byIa doruČena třetÍ

den oo odes|ánÍ.

6'7. objednate| není bez předchozího písemného souh|asu Zhotovite|e oprávněn:

a) jednostranně započíst svoji poh|edávku vŮči ZhotoviteIi proti pohledávce ZhotoviteIe vůČi

objednate|i vznik|ou z této sm|ouvy'

b) zřÍdit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k poh|edávce z této Sm|ouvy,

c) postoupit třetí osobě svoji poh|edávku vůči Zhotovite|i vznik|ou z této Sm|ouvy.

c|ánek č.7

pŘeoÁruí oíln

7'1' Dí|o bude objednate|i předáváno najednou, nebo po jednot|ivých uce|ených částech. Převzetí Dí|a bude

nrnrrorlann f^rmou zápisu, který podgpíŠíz mocnění pracovníci obou sm|uvnÍch stran' Zápis bude

obsahovat téŽ soupis eventuá|ně zjiŠtěných vad s dohodnutým termÍnem pro jejich odstranění'

7'2. Pro předánía převzetí Díla jsou oprávněni pracovníci sm|uvních stran zmocněníve věcech technických

a odsouh|asení dok|adů k fakturaci uvedenÍ v článku |. této Sm|ouvy.

7'3. objednate| je povinen zahájit přejímání provedeného Dí|a do 5 dnů po obdrŽení výzvy. Den podání

výzvy objednate|i k převzetí Dí|a se povaŽuje za den ukončení Prací. objednate| se zavazu1e přejímánÍ

ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odk|adu dokončit, a to nejpozději

do 10 dnů od jeho zahájení. Nesplní-|i objednatel bez ná|eŽitého důvodu povinnost převzetí

dokončeného Dí|a do desátého dne po výzvě, se za Io, Že Zhotovite| sp|nil svůj závazek provést

DÍ|o a to bude povaŽováno za převzaté bez vad a nedodě|ků. od tohoto data je ZhotoviteI oprávněn

vvstavit závěrečnou fakturu.

4t10

!| :Íl ;CL r''i'' ..;r''/'|,,C1|''(':!i ,,obec Kojatín - cprava místní komunikace

564/1 a 562/1 ."

v obci Kojatín na parc.č, 288/6, 555,

Pokud objednate| Dí|o nebo jeho uce|enou část zcela nebo částečně pouŽije anebo zprovozní jeŠtě

před podpisem zápisu o předání, povaŽuje se toto za převzetí DÍla nebo jeho Óásti objednate|em'

V takovém případě zápis o předání vypracuje a podepíŠe Zhotovite|. Tento zápis o předání je ve vŠech

ohledech rovnocenný spo|ečně odsouh|asenému předání Díla.

V|astnické právo k DÍ|u přechází na objednate|e Úp|ným zap|acenÍm ceny Dí|a Zhotoviteli, a to včetně

vŠech případných navýŠenÍ ve smys|u č|.4'2 a 4.3 této Sm|ouvy, náhrady způsobených Škod,

sm|uvních ookut a ÚrokŮ z orod|ení'

7.4.

7.5

8.1

8.4.

8.2

8.3

9.1 .

9.2.

9.3.

článek č. 8

zÁnuxR zR lRrosr R oopovĚoruosr zR vRov oÍle

Zhotovite| přejímá závazek, Že zhotovené Dí|o - a to kaŽdá jeho část _ bude p|ně způsobi|é k ÚČe|u

vyplývajÍcímu ze Sm|ouvy a není-|i ve Sm|ouvě uvedeno, k obvyk|ému ÚČe|u a Že si zachová sm|uvené

nebo obvyk|é vIastnosti. Ustanovení s 2630 se nepouŽije' Zhotovite| poskytuje objednateli záruku za

provedené Dílo ode dne předánÍ a převzetí v dé|ce:

36 měsíců

Rek|amace provedeného Dí|a budou up|atňovány pÍsemnou formou.

objednate| je povinen vady vznlk|é v záruční době pÍsemně rek|amovat u Zhotovite|e bez zbytečného

odk|adu, nejpozději do 7 ka|endářních dnů po jejich zjištěnÍ. V rek|amaci budou vady popsány spoIu

s uvedením, jakým způsobem se projevují. V rek|amaci objednate| navrhne termín schůzky

k projednánÍ rek|amace a určí kontaktníosobu pro ÚČe|y projednánírek|amace.

Záruka Zhotovite|e za jakost zanlká před up|ynutím záruČnÍ lhůty v případě, Že Dí|o nebo jeho část jsou

objednate|em nebo třetÍ osobou uŽívány nebo jinak zatěžovány V rozporu se schvá|eným projektem

nebo v rozporu s obvyk|ým způsobem užívání. Zhotovite| dá|e neručí za Škody vznik|é na Dí|e nebo

jeho části v důsIedku deformace podIoŽÍ, podk|adních vrstev nebo sedánÍ zásypů, které nebyIy

předmětem pInění nebo které vznikIy v důsIedku nedodrŽovánÍ předpisů o provozu a údrŽbě

komunikací.

Článek č. 9

SMLUVNí PoKUTY A NÁHRADA ŠKoDY

Při nedodrŽení sjednaného termínu p|nění Dí|a z viny Zhotovite|e zap|atí Zhotovite| objednate|i sm|uvnÍ

pokutu ve výŠi 0'05 % Z ceny Dí|a prací, s nimiŽ je v prod|ení, a to za kaŽdý započatý den prod|ení,

maximá|ně vŠak 10 % z ceny Dí|a, pokud prod|ení Zhotovite|e není způsobeno objednate|em nebo

v|ivem překáŽky nasta|é v průběhu reaIizace DÍ|a nezávisIe na vů|i Zhotovite|e, kterou nemůŽe tento

prokazateIně předvídat, odvrátit nebo překonat'

Při nedodrŽení termÍnu sp|atnosti faktur zaplatí objednate| sm|uvní pokutu ve výŠi 0,05 % z fakturované

částky zakaŽdý den prod|ení s p|acením.

Pokud objednate| postoupí svoji pohledávku vŮči Zhotovite|i vznik|ou z této sm|ouvy V rozporu

s ustanovením odst. 6.7 písm. c) této Sm|ouvy, zap|atí Zhotoviteli smluvní pokuiu odpovÍdajÍcí výŠi

postoupené pohledávky ke dni jejÍho postoupení. Pokud objednate| započte svoji poh|edávku vůči

ZhotoviteIi vznik|ou ztéto SmIouvy V rozporu s ustanovením odst.6.7 písm. a) této Sm|ouvy, zap|atí

Zhotovite|i smIuvní pokutu odpovÍdající 10 % výŠe této poh|edávky ke dni, kdy ZhotoviteI podnikl Úkon

směřujÍcí k jejÍmu zapoČtenÍ.

Golas ě2

5t10

,,obec Kojatín _ onraua mtst;í kom,unikace v obci Ko'jatín na parc.č, 288/6, 555,

9'4' Sm|uvní strany se dohod|y, Že náhrada škody vznik|é v souvislosti s touto Sm|ouvou, kterou buoe

sm|uvní strana uhradit druhé sm|uvní straně, ve svém úhrnu nepřesáhne 100 % ce|kové cenv DÍ|a d|e

této sm|ouvy.

Článek č. 1o

PRoVÁDĚNi DíLA

10'1. ZhotoviteI provádí Dí|o sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osoo.

7a nrattar.|ant Dí|a, jakoŽ i za všechny závazky vyp|ývajÍcÍ ze Sm|ouvy odpovídá, jako by Dí|o provádě|

Ddt il.

10.2' Zhotovite| se zavazuje, Že v|astnosti zhotoveného a předávaného DÍ|a budou ve shodě s poŽadavkv

a) p|atných právních předpisů,

b) této Smlouvy (vč. souvisejÍcích dokumentů souboru smIuvních dohod) a

c) platných ČsrulČs EN/EN.

(skupiny poŽadavků jsou uvedeny v pořadí pod|e vzájemné nadřazenosti).

Schopnost p|nění takových poŽadavků Zhotovite|em byla potvrzena ověřením systému řízení jakosti

Zhotovitele a vystavením přísIušného certifikátu (systém pod|e ČSN EN ISo 9o01/2o01, certifikován

CO SILMOS-Q, s.r.o.).

10.3' Zhotovite| je povinen vést ode dne převzetí staveniŠtě stavební deník v sou|adu se zák'

č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějŠích předpisů a vsou|adu prováděcÍmi předpisy, do

kterého je povinen zapisovat vŠechny skutečnosti rozhodné pro reaIizaci DÍ|a, zejména Údaje o

časovém postupu prací jejich jakosti, zdůvodněnÍ odchy|ek od dokumentace, Údaje o prováděných

zkouškách, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy Zhotovite|e nesouh|así, uvede své výhrady

zápisem ve stavebním deníku do tří pracovnÍch dníod jejich provedeníZhotovite|em' jinak se mázato,

Že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Dí|a.

10'4' Zhotovite|je povinen řídit se při provádění Dí|a příkazy objednate|e. Sh|edá-|i tyto příkazy nevhodnými,

je povinen na tuto skutečnost objednateIe upozornit. Pokud bude objednateI i přesto trvat na rea|izacl

nevhodného příkazu, nenese Zhotovite| odpovědnost za vady způsobené dodrŽením nevhodných

příkazů. Zhotovitel rovněŽ nenese odpovědnost za vady Dí|a v případě příkazŮ, jejichŽ nevhodnost

nemohI zjistit ani při vynaIoŽení odborné péče. ZhotoviteI je vŠak oprávněn odmítnout spInit příkaz,

jehoŽ vykonání by by|o v rozporu s p|atnými právními předpisy nebo s touto Smlouvou.

10'5. Zhotovitelje oprávněn na nezbytně nutnou dobu přeruŠit provádění DÍla v případě, zjistí-|i při prováděnÍ

DíIa skryté překáŽky znemoŽňující jeho provedení sjednaným způsobem. PřeruŠí-|i Zhotovite| Práce,

zavazu)e se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjiŠtění pÍsemně oznámit objednate|i spo|u

s uvedením předpok|ádané dé|ky přerušenÍ pracÍ, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího

optimá|ní způsob odstranění překáŽek a o přerušení Díla provést zápis do stavebního deníku.

/U\!o.iJ^ef,o^n^a+t^et| ^s,e zavazuje vyjádřit k návrhům Zhotovite|e souvisejÍcíms přerušením Prací vŽdy do tří

pracovních dnů od jejich obdrŽení. Po odstranění překáŽek prováděnÍ Dí|a se Zhotovite| zavazuje

pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Sm|ouvou s přih|édnutím

k přÍpadným změněným podmínkám vyvo|aným přerušením. o dobu přerušenÍ provádění DÍ|a d|e

tohoto článku se prodIuŽuje doba p|nění.

10.6. Zhotovitel se zavazuje vyzva| objednate|e zápisem ve stavebním deníku objednate|e k ÚČasti na

předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. NedostavÍ-|i se

objednate| ke kontro|e, na kterou by| řádně pozván nebo která se mě|a konat d|e dohodnutého

časového rozvrhu, můŽe Zhotovite| pokraČovat v provádění Dí|a bez moŽnosti opakovate|nosti kontro|y,

s výjimkou případu, kdy se objednate| nedostaví ke kontro|e z důvodů překáŽky vznik|é nezávis|e na

vů|i objednate|e a objednate| bez zbytečného odk|adu Zhotovite|e o této překáŽce vyrozumí azároveň

poŽádá o opakovánÍ nebo od|oŽenÍ kontro|y. V přÍpadě opakování kontro|y je vŠak povinen Zhotovite|i

uhradit nák|ady s tÍm spojené. V případě, Že objednatel poŽádá z důvodu překáŽky vznik|é nezávisIe

na jeho vů|i o od|oŽení kontro|y, se o tuto dobu prod|uŽuje doba p|nění.

Qďag GE

6/10

;...,|f.!...j!,,:,',\i.i,.l.i,ii::?4,,ob€cKojatín-opravamístníkomunikaceygbcl&{ojatínnapare.č.288/6,555,

564/1 a 562/1 ""

10.7. osobou oprávněnou za Zhotovite|e jednat při spolupráci s koordinátorem BoZP ve smys|u ustanovení

$ 8 odst. 1 nař. v|ády č. 591/2006 Sb., o bliŽŠíchm inimá|nÍch poŽadavcích na bezpeČnost a ochranu

zdraví při práci na staveniŠtích, (pokud by| . se zřete|em k poŽadavku ust' $ 14 a nás|' zák' č.309/2006

Sb. o zajištění da|ších podmÍnek B)ZP - objednate|em ustanoven koordinátor BozP), je

stavbyvedoucÍ Zhotovite|em určený v č|. 1 této Sm|ouvy, popř. jmenovaný pozdějŠím písemným

projevem vů|e Zhotovite|e; za takový projev vů|e se povaŽuje i zápis učiněný Zhotovitelem do

stavebního deníku dle pří|. č. 9, částiA, pÍsm' d) vyh|. MMR cR č. 49912006 Sb', o dokumentaci

staveb.

Článek č. 11

soUČ!NNosT oBJEDNATELE

11.1. objednate| předá staveniŠtě Zhotovite|i po podpisu sm|ouvy o dí|o a nese odpovědnost za to' že

^+á.,^A;:+x ;^ '- 'prosté práv třetích osob a jakýchkoli da|Šíchp řekáŽek bránících provedení DÍ|a. o tom

bude sm|uvními stranami seosán záois o předání staveniŠtě.

Pokud bude působit s vědomím objednate|e na staveniŠti, které jiŽ ZhotoviteI převzaI k provádění Díla

nynvrv]llov tlÁvrfnv -Q.m't|ouvy, dalšíz hotovite|, který není v Žádném vztahu se Zhotovite|em pod|e této Sm|ouvy

(dá|e,,Da|Ší zhotovite|..). objednateI zejména

a) to včas sdě|ÍZhotovite|i (vČ sděleníodpovědné osoby Da|ŠÍho zhotovite|e a kontaktu na něj)

b) bude s oběma Zhotovite|i úČinně spo|upracovat při zajiŠt'ování a udrŽování bezpečnosti (zejména

bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany Životního prostředí)

c) uzavře se Zhotovitelem dodatek této Sm|ouvy, pokud bude mít působení Da|Šího zhotovite|e dopad

na závazky Zhotovitele pod|e této Smlouvy

Zhotovite| nenese odpovědnost za Škody (zejména na Životním prostředí nebo prováděném Dí|e),

způsobené Da|Ším zhotoviteIem. který provádí Práce na Zhotovite|em převzatém staveniŠti, ani za

příp. vady svého Dí|a které vznik|y v souvislosti s působením takového Da|šího zhotovite|e'

11'2' objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájenÍ prací přís|uŠný souh|as s prováděním Díla,

například oh|ášení stavebnÍch Úprav, stavební povolenÍ, povoIení ke zvláŠtnímu uŽívání pozemní

komunikace a veřejných prostor, povo|enÍ objíŽd'ky nebo uzavírky, souhlas d|e $ 68 a $ 69 zákona

č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod.' popř' zřízenÍ věcných

břemen, bude-|ltoho třeba a předá přísluŠné dok|ady Zhotovite|i nejpozději při předání staveniŠtě.

4t4 l1. v. /v.\UkiJ^',v{I^t^q+t^'|t J;^9 povinen vyjadřovat se kzápisům Zhotovite|e nejpozději do tří pracovních dnů a v případě

na|éhavostl okamŽitě po vyzvání Zhotovite|e.

11.4. Pokud objednate| k dispozici informace, týkajícíse místa prováděnÍ DíIa, geo|ogie, půdy, hydro|ogie

a ostatních podmÍnek, je povinen je Zhotovite|i poskytnout.

,11.5. objednate| předá Zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, Zhotovitelje povinen provést vytýčení stavby

a udrŽovat je po ce|ou dobu trvánÍ stavby neporušené.

11'6. objednate| předá ke dni předánÍ staveniŠtě p|atná vyjádřenÍ o výskytu inŽenýrských sítÍ a zařízeni

v prostoru staveniŠtě.

Colas EZ

7110

i. s*l*:.,*::: .j.,,',;.'il?Cí"i1t}24 ,,Obec Kojatín _ oprava ffiístní komunikace

564/1 a 562/1 ."

v abci š{'a,jatín na parc,č. 288/6, 555,

12.1

12.2

Článek č,',|2

oBcHoDNi TAJEMsTVí

SmIuvní strany se zavazují, Že v průběhu trvání jejich smIuvního vztahu a v násIedujících deseti Ietech

po jeho ukončení zachovají m|čen|ivost o důvěrných informacÍch poskytnutých druhou stranou vůČi

třetÍm osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyŽádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán.

Důvěrnými informacemi se rozumí veŠkeréin formace jakéhoko|iv druhu včetně informací obchodní

povahy _ zejména obchodní tajemství, tajemství technické a výrobní povahy, bez ohledu na to, zda by|y

sdě|eny před nebo po uzavřenÍSm|ouvy a bez ohledu na formu tohoto sdě|ení, s výjimkou.

a) informací, které se stanou známýmijinak neŽ poruŠením povinnostÍze Sm|ouvy, přičemŽ domnělý

poruŠite| povinností dle tohoto č|ánku musítuto skutečnost prokázat'

b) informací, které byly straně známy jiŽ před jejich sdě|enÍm druhou smluvní stranou, přičemŽ jejich

předchozí známostje strana schopna prokázat.

c) informací, které strana získa|a od třetí osoby a je schopna tuto skuteČnost prokázat.

tJ. I

Článek č. 13

ZÁNIK sMLoUVY

SmIuvní strany jsou oprávněny od Sm|ouvy odstoupit v případech výs|ovně stanovených touto

Smlouvou nebo zákonem.

13'2' Pokud v této Sm|ouvě není dohodnuté jinak, je kaŽdá ze smluvních stran oprávněna odstoupit

od Sm|ouvy vŽdy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou

náhradní lhůtu pro sp|nění její povinnosti' Tato |hůta vŠak nesmí být kratŠÍ neŽ 30 pracovních dnů.

.|cq.t|ižc nchv|y učiněny Žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od

Sm|ouvy 1iž bez dalŠÍho a to písemným oznámenÍm druhému Účastníkovi. obě strany této Sm|ouvy

berou na vědomí, Že odstoupení od Sm|ouvy je jednostranný právní Úkon, jehoŽ ÚČinky nastávají

doručením projevu vů|e směřujícího k odstoupenÍ druhé straně.

13.3. objednate| i Zhotovite| je oprávněn od Sm|ouvy odstoupit v těchto případech:

a) v případech výsIovně stanovených touto Sm|ouvou nebo zákonem

b) v případě, bude-Iiv inso|venčním řÍzenízjiŠtěnú padek sm|uvnístrany nebo bude inso|venční návrh

zamÍtnut pro nedostatek majetku

c) pokud bude objednatelv prodlenís úhradou p|ateb po dobu de|ŠÍneŽ 30 dní, má ZhotoviteI právo

zastavit Práce na dobu, neŽ dojde k Úhradě pIateb. Pokud bude toto prodIenídelŠíneŽ 60 dní,

Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

13'4. Strany mají moŽnost dále odstoupit od Sm|ouvy, nastane-|i podstatná změna oko|ností, za nichŽ by|a

Sm|ouva uzavřena, nebo v případě vy$šÍ moci.

13.5. V případě odstoupeníod Sm|ouvy uhradíobjednate| Zhotovite|icenu zhotovené části Dí|a v cenách dle

raznnňttr rlvcrjg6{fi9 v přÍ|oze ktéto Sm|ouvě a dá|e nák|ady, které vsouvislosti s prováděním DÍ|a jiŽ I v4vvvlu v YÝ\

'v,.y, ^I r^o|r^ušzi;l| d^r ^rs^bo které bude muset Zhotovite| jeŠtě vyna|oŽit. Vpřípadě nák|adů,,které bude muset

7hotovitel ieště vynaloŽit..se rozumí nák|ady na materiá| popř. výrobky určené ke zhotovení Dí|a

tzv na r:estě,. nebo materiál a výrobky urČené ke zhotovení Dí|a, které jsou jiŽ objednané a jejichŽ

rvny'lrrunuhlur ad uÁunvá(!1i ne|ze jiŽ zrušit. Tento materiá| a výrobky dodá ZhotoviteI objednateIi. Seznam tohoto

materiálu a výrobků s uvedenÍm jejich ceny a s termíny dodánÍ objednate|i je Zhotovite| povinen

nřarlIožit ohiednateIi do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nák|adů Zhotoviteli |\/' vv,v4,r vvJ\

zan|ká, pokud se sm|uvní strany nedohodnou jinak. Sp|atnost těchto nák|adů sm|uvní strany dohod|y

na 15 dnů od doručení platebního dok|adu.

Gďrts sZ

B/1 0

;.: ,,obgc Kajatín _ Oprava mísťní kamunikace v abci Kajatín na para.č" Ž88/s, 555,

564/1 a 562/1 ."

C|ánek č' 14

VYŠŠMi oc

14.1. Pro Účely této Sm|ouvy se Za vyŠŠmí oc povaŽují případy, které nejsou závis|é na smIuvnÍch stranách

anitěmito stranamiovlivnite|né, které svou povahou bránísm|uvním stranám p|nit jejich závazky.

14'2' Za přÍpad vyŠším oci se povaŽuje např. válka, mobiIizace, Vzpoura, povstání, sabotáŽ' výbuch, požár,

P^clu: l l|C^Ldl^Ullc|l^, Irřírodník atastrofy (záp|avy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, Úkon

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, aI, jiŽ májakoukoliv formu, pokud bude sp|ňovat vpředu

uvedenou definici vyŠŠmí oci. Za pŤipad vyšším oci se rovněŽ povaŽuje změna nebo zruŠenÍo becně

záltazn{'rt"a"h Y^"iedpisů, pIatných v době uzavírání smlouvy, v důs|edku kterých by doŠ|ok takové změně

nnmňrtot nnrn+i f$p, za 1akých by|a Sm|ouva uzavírána, že by neby|o moŽné spraved|ivě poŽadovat, aby

Sm|ouva by|a p|něna. Za případ vyŠŠmí oci se nepovaŽuje stávka, s výjimkou stávky organizované

CSMKOS.

14'3' o dobu přeruŠeníP rací z důvodů vyŠším oci se prod|uŽuje doba plnění, a to aniŽ by muse|o dojít

k dohodě sm|uvních stran o změně Smlouvy' Po dobu trvání vyŠŠmí oci nenÍ Zhotovite| ani objednate|

v prodIení. Nák|ady spojené s přerušením Prací nese kaŽdá strana v rozsahu, jak samotné vzniknou.

Iact|ižo co n|1{1i SmIouvy stane po vzniku vyŠším oci nemoŽným, požádá strana, která se bude chtít

na vyŠŠmí oc odvo|at, druhou stranu o Úpravu Sm|ouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění'

Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě strana, která se na vyŠŠmí oc odvo|ala, právo odstoupit

od Smlouvy.

Č|ánek č. 15

ŘeŠeruí sponŮ

15'1' Sm|uvní strany se zavazují. Že se vŽdy pokusí o smírné řeŠení sporů vznik|ých ztéto Sm|ouvy nebo

v souvtsIosti s ní.

4|E9. .4. \V/n řPí^|t^P]qX u'l .š.^ jednání d|e č|ánku 15.1 skončín eÚspěŠně, spor mezi smIuvními stranami bude rozhodnut

věcně a místně přís|uŠným soudem'

15.3. Soudní řÍzenÍ d|e č|. 15'2 |ze zahá1iI před i po ukončení dí|a stÍm, Že povinnosti objednate|e

a Zhotovitele se tím' Že k soudnÍmu řízenídojde v průběhu zhotovování Dí|a, neměnÍ'

Čtanek č, 16

zÁvĚneČruÁ usrnruovrrui

16.1' Tato SmlouVa Se uzavírá v pěti vyhotoveních s p|atností originá|u, znichž objednatel obdrŽí dvě

vyhotovení a zhotoviteI obdrŽÍ tři vyhotovení.

16.2. Sm|ouva můŽe být měněna a dop|ňována pouze pÍsemnými očÍs|ovanými smIuvními dodatky.

16.3. Vztahy vznikající z této SmIouvy jsou obchodnÍmi vztahy a řídí se zákonem Ó.B9l2012 Sb., občanský

zákonÍk, ve znění pozdějŠÍch předpisů'a da|Šími právními předpisy.

16'4' - se vypouŠtí .

16.5. Sm|uvní strany proh|aŠují, Že tuto Sm|ouvu uzavírají svobodně, váŽně a bez donucení aŽe p|ně

porozumě|y jejímu obsahu' Dá|e prohIašují, Že Sm|ouvu v Žádném přÍpadě neuzavírají v tísni ani

L-^a |^|Ád^^,u'.l|^rYx r^revýhodflých podmÍnek a na důkaz těchto proh|áŠeníp řipojujísvé v|astnoruční podpisy.

ffi:|"":

*"'1"'yo

,fl

'l ,! i

ťolas ĚĚ

9/1 0

,,Ú'1er !.'a'iatin _ oprava mísťni krii;urlikace v obci li'njatín na ;:arc.č 28\/fi' 5ll5'

564/1 a s62iž ..,

Soupis Prací a cen DÍ|a

Pří|ohy:

PřÍ|oha č '1

,/ t.' i: ) l; '''l

V Kojatíně dne. :,1', ',.' '.'...1.' +

Za Objednatele

Miros|av Ujčík

Starosta obce Kojatín

V Jih|avě dne:' '.

Za Zhotovitele: .4

Í(,,,

lng. Vít Wese|ý ř

t;'

manaŽer regionu Vygdčina

. .i; divtze StIntčn í stavfte|stvÍ

!/ COLAS CZ, ď.s'

cďas ĚZ

10t10

-- :q.-7 áq

Měna:

Poř' Kód

CENOVA NABIDKA s DPH + ROZPIS DPH

Stavba: 17112024. obec Kojatín - oprava místní komunikace v obci Kojatín na parce|ách 28816'555'564/1 a 56211

Objekt: SO01 - Komunikace

Stránka 1 / 2

3.4.2017

Celkem s DPH

Etapa: 1 -Zemní práce

00,1 122201102 odkopáVky a prokopávky nezapaŽené V hornině

tř' 3 objem do 1 000m3

002 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor'1-4 do 5000 m

003 171201201 U|oŽení sypaniny na skládku

004 132201101 R00 H|oubení ýh šířky do 60 cm V hor'3 do 100 m3

005 162601102R00 Vodorovné přemístění Výkopku z hor'1.4 do 5000 m

006 171201201 U|oŽení sypanlny na sk|ádku

oo7 1811o11o2R00 Úprava pláně v zářezech V hor' 1.4, se zhutněním

00B 919735112R00 Rezání stávajÍcÍho Živičného krytu t|' 5 . 1 0 cm

009 009 Zapravení spáry

01 0 ,] 81 3011 02R00 Rozprostření ornice. rovina' t|' 1 0-15 cm.do 500m2

01'1 '180401211 R00 Za|ožení trávníku Iučního Výsevem V rovině

012 M00500002 Travní semeno

21 0,000000

21 0,000000

21 0,000000

36,000000

36,000000

36,000000

820,000000

1 9,000000

1 9,000000

1 20,000000

1 20.000000

4.000000

120,00

100,00

25,00

180,00

100,00

25,00

15,00

90,00

'120,00

35,00

21,00

100.00

25 200,00

21 000,00

5 250,00

6 480,00

3 600,00

900,00

1 2 300,00

1 710,00

2 280,00

4 200,00

2 520,00

400,00

30 492,00

25 410,00

6 352,50

7 840,80

4 350,00

1 089,00

1 4 883,00

2 069,1 0

2 758,84

5 082,00

3 049,24

484.04

m3

M3

m3

M3

M3

m3

m2

m

m

m2

m2

Ln

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

Součet za Etapai 1 . Zemní práce

Etapa: 5 - Komunikace

001 564801300 Podklad komunikací ze Štěrkodrtě se zhutněním

SD frakce 0/63 do tl 1 ocm

002 564B31111R00 Pod^|adzeštěr^oort 0,32 pozhUt.ěn I|oJšrky 10CŤ

003 565135121 PodkIad z obaovaného kanrenivaACP 16 + t]

scm - J| (oKS |) šiřka nad 3rn

004 573211111R00 Postřik živlčný spo]ovaci Z asfa|tu 0.3 l.g/m2

a05 577134121 Asfaltový beton Aco 1 1 + tl scrn . (A 50/70)

Šířka nad 3rn

820,000000

820,000000

700,000000

700,000000

700 000000

70,00

75,00

218.00

69 454,00

74 415,40

1 84 646.00

85 840,00

57 400,00

61 500,00

1 52 600,00

103 866,40

21%

21%

21"/"

m2

m2

m2

m2

15,00 10 500,00

238,00 166 600,00

21% . 12 705,40

21% 201 586,00

Součet za Etapa: 5 - Komunikace

Etapa:8-Trubnívedení

001 895941 1 1 1 R00 Zřízení vpust u|]čnÍ z dí|ců typ UV - 50

normá ni-VČ zemnich prací napo]eni a dodáVky

rnateriá|U

448 600,00

2.000000 KUS 13 000.00 26 000.00 21%

542 806,00

31 460,00

Součet za Etapa.' B - Trubní Vedení

Etapa: 9 - ostatní práce a konstrukce

001 Í\i]59200002 obrubníkslIničníABo100/15/25

002 M59200003 obrubníknájezdovýABo100/,]5/15

003 M59200004 obrubníkpřechodou/ABo100/15/25LV'PV

004 91786211,1R00 osazení stojat. obrub' bet. s opěrou,|oŽe z B 12,5

005 003 Vytyčení inŽenýrských sítÍ

000 004 Geometrické Zaměření stavby

007 005 DopravnÍ inŽenýrské opatření

1 90,000000 ks

40,000000 ks

1 0,000000 ks

240,000000 m

1,000000 KPL

1,000000 KPL

1,000000 KPL

75,00

65,00

100,00

220,00

4 000,00

1 0 000,00

3 481 .00

'14 250,00

2 600,00

1 600,00

52 800,00

4 000,00

1 0 000,00

3 481 .00

26 000,00 31 460,00

21% 17 242,50

21%a 3 146,00

210/" 1 936,00

21% 63 888,00

21% 4 840,00

21% 12 100,00

21% 4 212.01

Součet za Etapa: 9 - ostatní práce a konstrukce

Etapa: 99 . Přesun hmot komunikace

001 9982251 1 1 R00 Přesun hmot, pozemní komunlkace' ŽiviČný 637,000000

88 731 ,00

10 829.00 21%

107 364,51

13 103,09

Součet za Etapa.' 99 - Přesun hmot komunikace í 0 829'00 13 103,09

i;a

17.00

660 000,00 798 600,00

Celkem Objekt: SO01 - Komunikace 660 000,00 798 600,00

cELKEM Stavba: 17112024 - obec Kojatín - oprava místní komunikace v

obci Kojatín na parce|ách 28816'555'564!1 a 56211

] ] -: S ^Z, a's. Stránka 2 l 2

3.4.2017

cENoVÁ NABÍDKA s DPH + RoZP|s DPH

N4ěna:

Poř, Kód Popis |\4noŽství M'j' Cena/m'j. Cena celk' % DP|, ce|kem s DPH

Rozpis DPH:

Typ daně % DPH Zák|ad DPH Ce|kem s DPH Počet

Zák|adní sazba 21% 660 000,00 13B 600,00 798 600,00 26

CELKEM 660 000'00 í38 600.00 798 600.00

	    	  OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN
			  KOJATÍN 38, Česká republikaUrčeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN

P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 1.5.2017
v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

s v o l á v á m

zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č. 23/2017, které se bude konat dne 10.5.2017 v 19:00hod. v sídle obce Kojatín, Obecní úřad Kojatín 38.
Navržený program jednání: 1)Určení ověřovatelů zápisu(§95 ods.1 zákona o obcích) a zapisovatele 2)Schválení programu 3)Připomínky k zápisu č.22/2017 4)Audit 2016 5)Závěrečný účet obce za rok 2016 6)Smlouva o dílo - oprava křižovatky 7)MR Horácko 8)Různé Vyvěšeno dne 1.5.2017 Sńato dne: 10.5.2017


ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOJATÍN

za rok 2016

(§17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)


Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016


Plnění k 31.12.2016 % RUTřída 1-daňové příjmy 1131113,87kč

Třída 2-nedaňové příjmy 15981,29kč

Třída 3-kapitálové příjmy 2150,00kč

Třída 4-přijaté transfery 260000,00kč


Příjmy celkem: 1409245,16kč


Třída 5- bežné výdaje 1016797,14kč

Třída 6- kapitálové výdaje 6370,00kč


Výdaje celkem: 1023167,14Kč


14Třída 8-financování přebytek

-386078,02kč


Dotace:

4111 Neinvestiční př.transfery z všeob.pokl.správy SR 10255,10kč

4112 Neinvestiční transfery ze SR 55000,00kč

4122 Neinvestiční transfery od krajů 110000,00kč

4134 Převody z rozpočtových účtů 84744,90kčFondy:

Rezervní fond: 1205392,09Kč

Výsledek hospodaření: 2212369,74kč


Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2016

k 31.12.2015 k 31.12.2016018 -drobný dlouhodobý majetek 41819,00kč 41819,00kč

031-pozemky 1317568,50kč 1321384,10kč

021-stavby 2116812,70kč 2837676,70kč

022-samostatné movité věci 171094,70kč 252498,70kč

028-drobný dlouhodobý hmotný majetek 558431,35kč 613451,95kč

042-nedokončený dlouhodobý hmotný maj. 266800,00kč 0,00kč

314-zálohy 43500,00kč 52670,00Kč

403-Dotace na pořízení dl.majetku 577405,25kč 551283,49kč

406-Oceňovací rozdíly při změně metody -949125,05kč -949125,05kč

331-Zaměstnanci 8050,-kč 7840,-kč

336-zúčtování s institucemi SZ A ZP 1350,-KČ 1350,-kč

342-Přímé daně 1500,-kč 1710,-kč


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016


-Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 10.2.2017,v závěru zprávy

bylo konstatováno,že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Pro závěrečný účet obce Kojatín byly použity tyto podklady:

Rozvaha

Výpis z účtu KB

Výpis z účtu ČNB

Fin 2-12M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kojatín za rok 2016

Sestavil :

Hlavní účetní obce Marie ChromáV Kojatíně dne 27.2.2017


Vyvěšeno na úřední desce a www.kojatin.cz dne:10.5.2017


Schváleno dne:10.5.2017


 

 

Horácko – ekologický mikroregion, Budišov 360, 675 03 Budišov


ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODLE NOVELY ZÁKONA č. 250/2000 Sb., O ROZDPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ


Schválený rozpočet Horácko – ekologický mikroregion na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet svazku a rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách Horácko – ekologický mikroregion na adrese:


http://www.horacko.cz/dokumenty/


Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle ekologického mikroregionu Horácko, Budišov 360, 675 03 Budišov.

www.uredni-deska.info

Vyvěšeno dne 20.3.2017

Rozpočet je v elektronické podobě uveřejněn na www.uredni-deska.info a v listinné formě na obci Kojatín,Kojatín 38,675 03 Budišov

Schválený rozpočet na rok 2017 ze dne 28.12.2016

 

 
Rozpočet obce Kojatín na rok 2017


Příjmy


Paragraf Položka

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti1111 180 000,00 Kč
Daň z fyzických osob ze SVČ1112 28 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob1121 240 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty1211 420 000,00 Kč
Odvod za odnětí půdy1334 7 000,00 Kč
Poplatek z a likvidaci odpadů1340 29 000,00 Kč
Poplatek ze psů1341 2 200,00 Kč
Odvod loterií a podobných her1382 5 000,00 Kč
Daň z nemovitosti1511 167 000,00 Kč
Neinvestiční při.dotace ze stát.rozpočtu4112 86 800,00 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků


2339 2131 50 000,00 Kč
By\tové hospodářství


3612 2111 4 000,00 Kč
VS nájem pozemků


3639 2131 4 000,00 Kč
Příjmy z poskytování služeb a výrobků


6171 2111 5 000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací


6310 2141 100,00 Kč
Příjmy celkem:
1 228 100,00 Kč
Výdaje


Ostatní záležitosti těžeb,průmyslu a energetiky


2119 5229 2 400,00 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací


2219 5169 450 000,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy


2221 5193 2 000,00 Kč
Činnostregistrovaných církví


3330 5223 4 000,00 Kč
Ostatní nein,transfery veř.rozp.územní úrovně


3722 5329 400,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů


3722 5169 36 000,00 Kč
Ostatní osobní výdaje


3745 5021 20 000,00 Kč
Nákup materiálu jinde nezařazeného


3745 5139 12 000,00 Kč
Pohonné hmoty a maziva


3745 5156 8 000,00 Kč
Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny


3749 5329 1 200,00 Kč
Požární ochrana


5512 5139 6 000,00 Kč
Požární ochrana


5512 5222 6 000,00 Kč
Zastupitelstva obcí


6112 5023 130 800,00 Kč
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění


6112 5032 16 200,00 Kč
Činnost místní správy
0,00 Kč
Nákup materiálu


6171 5139 30 000,00 Kč
Plyn


6171 5153 45 000,00 Kč
Elektrická energie


6171 5154 32 000,00 Kč
Služby pošt


6171 5161 1 000,00 Kč
Služby telekomunikací a radiokomunikací


6171 5162 18 400,00 Kč
Služby


6171 5169 60 000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0,00 Kč
Služby peněžních ústavů


6310 5163 5 000,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech8115 341 700,00 Kč
Výdaje celkem:
1 228 100,00 Kč
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne. 8.12.2016


Schváleno dne 28.12.2016


 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ze dne 28.12.2016

Vyvěšeno dne 20.3.2017

Střednědobý výhled rozpočtu  je v elektronické podobě uveřejněn na www.uredni-deska.info a v listinné formě na obci Kojatín,Kojatín38,67503 Budišov

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020


ROK


2017 2018 2019 2020Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.


1170 1620 2031 2206
Třída 1 Daňové příjmy-ř.4010


1000 1100 1300 1200
Třída 2 Nedaňové příjmy-ř.4020


55 55 55 55
Třída 3 Kapitálové příjmy-4030


30 20 20 20
Třída 4 Přijaté dotace-ř.4040


54 86 3060 86
P1+P2+P4 Příjmy celkem (po konsolidaci)


1139 1261 4435 1361

KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM


2309 2881 6466 3567

Investiční výdaje


0 0 3100 0
Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje


800 850 760 850

Výdaje celkem (po konsolidaci)


800 850 3860 850

-Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-8124


0 0 400 400

KONSOLIDOVANÉÍ VÝDAJE CELKEM


800 850 4260 1250
P-V Hotovost běžného roku


339 400 175 111
A+D Hotovost na konci roku


1509 2031 2206 2317
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne:8.12.2016
Schváleno dne :28.12.2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce KojatínZápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č. 11/2015

konaného dne 30.12.2015
Začátek:18.00

Konec: 20.30

Přítomni:Ujčík Miroslav,Luboš Musil, Chmelíčková Michaela,

Tomáš Tesař, Marie Chromá, Josef Mrňa, Ujčíková Lenka


Host: Karel Chromý ml.


Program:

1)Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)Schválení programu

3)Připomínky k zápisu 10/2015

4)Směna pozemků

5)Rozpočet na rok 2016

6)Rozpočtový výhled do roku 2019

7)Změny rozpočtu

8)Vyhláška o odpadech

9)Balíček k jubileu

10)POV

11)Projednání odkupu části pozemků p.č.293 a p.č. 303

12)Projednání nového skladu materiálu

13)Podomní prodej

14)Strategický rozvojový plán obce Kojatín

15)Charita

16)Plánovací smlouva

17)Návrh smlouvy na rybník Mrhovec

18)SDH Kojatín + Zásahová jednotka

19)Plán inventur

20)Různéad1)Volba zapisovatele


Usnesení 01/11/2015

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 30.12.2015 Zapisovatel je Marie Chromá, Ověřovatelé zápisu jsou Michaela Chmelíčková, Tomáš Tesař.

Pro 7hlasy,zdržel se 0, proti 0Ad2) ZO Kojatín bylo seznámeno s programem jednání

Usnesení 02/11/2015

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 30.12.2015

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0Ad3)Po přečtení zápisu č.10 k němu nebyla připomínka.

Usnesení 03/11/2015 ZO Kojatín bere na vědomíAd4)Zastupitelstvo projednalo směnu pozemků p.č. 524 za p.č. 200

Usnesení 04/11/2015 ZO projednalo a schválilo směnu pozemků p.č.524 o výměře 899m2 v majetku obce za p.č. 200 o výměře 309 m2 v majetku firmy Agro 2000 Fund s.r.o. Rozdíl v hodnotě pozemků bude firmou Agro 2000 Fund doplacen. Záměr o směně pozemků byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 14.12.2015 a sňat 30.12.2015

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0
Ad 5)ZO projednalo rozpočet na rok 2016

Usnesení 05/11/2015 ZO schvaluje rozpočet na rok 2016 7 hlasy bez výhrad


ad6)ZO projednalo rozpočtový výhled na roky 2016-2019

Usnesení 06/11/2015 Usnesení bylo přijato bez výhrad 7 hlasy


ad7)Starosta seznámil zastupitele se změnami rozpočtu

Usnesení 07/11/2015 ZO bere na vědomí


ad8)ZO projednalo novou vyhlášku o odpadech

Usnesení 08/11/2015 ZO schvaluje 7 hlasy


ad9)ZO projednalo a stanovilo výši ceny dárkového balíčku jubilantům, zůstává částka 500,-

Usnesení 09/11/2015 ZO schvaluje hodnotu dárkového balíčku 7 hlasy

V měsíci lednu bude mít jubileum paní Ludmila Hejátková, za obec půjdou popřát Lenka Ujčíková a Marie Chromá.ad10)ZO projednalo žádost na POV na rok 2016. Plánuje se rekonstrukce křižovatky u autobusové zastávky

Usnesení 10/11/2015 ZO ZO schvaluje 7 hlasyad11) ZO projednalo odkup části pozemků kolem místní komunikace p.č.293 a p.č. 303 od Karla Chromého ml. Zaměření bude na náklady obce.

Usnesení 11/11/2015 ZO schvaluje 7 hlasyad12) ZO projednalo možnost postavení nového skladu materiálu na hřišti. Diskuse o umístění v rámci stávajícího územního plánu nebo zvážit možnost změny územního plánu obce.


Usnesení 12/11/2015 ZO bere na vědomíad13) ZO projednalo zákaz podomního prodeje a služeb v obci. Tento zákaz nemusí být upraven vyhláškou


Usnesení13/11/2015 ZO schvaluje zákaz podomního prodeje a služeb dle ust.§ 18 odst.3 zákona č.455/1991 SB., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a §84 ods. 2 písmo hl zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.ad14)Zastupitelstvu byl předložen Strategický rozvojový plán obce Kojatín na období 2016-2020


Usnesení 14/11/2015 ZO schvaluje Strategický rozvojový plán obce 7 hlasy


ad15)ZO projednalo žádost o finanční příspěvek organizace Diecézní Charita Brno- pobočka Třebíč


Usnesení 15/11/2015 ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 4028,-

Usnesení bylo přijato 7 hlasy


ad16)ZO projednalo a schválilo Plánovací smlouvu s Karlem Chromým ml. a Veronikou Mašterovou, jde o přesunutí značky Začátek a Konec obce do kolaudace stavby RD, žadatelem musí být majitel komunikace,

což je obec.


Usnesení16/11/2015 ZO schvaluje Plánovací smlouvu 7 hlasyad17)Návrh smlouvy na rybník Mrhovec – odloženoad18)ZO vyslechlo zprávu o činnosti SDH, kterou přednesl velitel hasičů Karel Chromý ml.


Usnesení 18/11/2015 ZO bere na vědomí
ad19)Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur za rok 2015


Usnesení 19/11/2015 ZO schvaluje plán inventur za rok 2015. Schváleno 7 hlasyad20) Různé


-nákup zářivek a starterů do veřejného osvětlení

-návrh na renovaci na PS 12, předběžná cena je 50 000,- Obec se bude podílet částkou 25 000,-,zbytek doplatí SDH
Zapsal: Marie Chromá........................................................................


Ověřovatelé: Tomáš Tesař........................................................................


Michaela Chmelíčková …....................................................


Miroslav Ujčík : starosta…........................................................................


Marie Chromá : místostarostka …....................................................Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 6.1.2016


Sńato 23.1.2016

OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN

				KOJATÍN 38, Česká republika
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN

P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 21.12.2015
v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

s v o l á v á m

zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č. 11/2015, které se bude konat dne 30.12.2015 v 18:00hod. v sídle obce Kojatín, Obecní úřad Kojatín 38.
Navržený program jednání: 1)Určení ověřovatelů zápisu(§95 ods.1 zákona o obcích) a zapisovatele 2)Schválení programu 3)Připomínky k zápisu č.10/2015 4)Směna pozemků 5)Rozpočet na rok 2016 6)Rozpočtový výhled 2019 7)Změny rozpočtu 8)Vyhláška o odpadech 9)Balíček k jubileu 10)POV 11)Projednání odkupu části pozemků z p.č.293 a p.č.303 12Projednání nového skladu materiálu 13)Podomní prodej 14)Strategický rozvojový plán obce Kojatín 14)Charita 15)Plánovací smlouva 16)Návrh smlouvy na rybník Mrhovec 17)SDH Kojatín + zásahová jednotka 18)Různé Vyvěšeno dne 21.12.2015 Sńato dne:30.12.2015


   
          
Rozpočet obce Kojatín na rok 2016Příjmy


Paragraf Položka
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti1111 150 000,00 Kč
Daň z fyzických osob ze SVČ1112 33 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob1121 169 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty1211 420 000,00 Kč
Poplatek z a likvidaci odpadů1340 27 350,00 Kč
Poplatek ze psů1341 2 000,00 Kč
Daň z nemovitosti1511 167 000,00 Kč
Neinvestiční při.dotace ze stát.rozpočtu4112 54 400,00 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků


2339 2131 50 000,00 Kč
By\tové hospodářství


3612 2111 4 000,00 Kč
VS nájem pozemků


3639 2131 4 000,00 Kč
Příjmy z poskytování služeb a výrobků


6171 2111 5 000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací


6310 2141 100,00 KčPříjmy celkem:
1 085 850,00 KčVýdaje

Ostatní záležitosti těžeb,průmyslu a energetiky


2119 5229 2 400,00 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací


2219 5169 300 000,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy


2221 5193 2 000,00 Kč
Činnostregistrovaných církví


3330 5223 3 000,00 Kč
Ostatní nein,transfery veř.rozp.územní úrovně


3722 5329 400,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů


3722 5169 30 000,00 Kč
Ostatní osobní výdaje


3745 5021 20 000,00 Kč
Nákup materiálu jinde nezařazeného


3745 5139 12 000,00 Kč
Pohonné hmoty a maziva


3745 5156 8 000,00 Kč
Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny


3749 5329 1 200,00 Kč
Požární ochrana


5512 5139 6 000,00 Kč
Požární ochrana


5512 5222 6 000,00 Kč
Zastupitelstva obcí


6112 5023 130 800,00 Kč
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění


6112 5032 16 200,00 Kč
Činnost místní správy
0,00 Kč
Nákup materiálu


6171 5139 30 000,00 Kč
Plyn


6171 5153 35 000,00 Kč
Elektrická energie


6171 5154 32 000,00 Kč
Služby pošt


6171 5161 1 000,00 Kč
Služby telekomunikací a radiokomunikací


6171 5162 17 400,00 Kč
Služby


6171 5169 60 000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0,00 Kč
Služby peněžních ústavů


6310 5163 5 000,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech8115 367 450,00 KčVýdaje celkem:
1 085 850,00 KčVyvěšeno na úřední a elektronické desce dne.14.12.2015

Sňato dne 30.12.2015


    

ROK


2016 2017 2018 2019
Rozpočtový výhled 2016-2019

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.


811 1170 1509 1888
Třída 1 Daňové příjmy-ř.4010


990 1000 1100 1200
Třída 2 Nedaňové příjmy-ř.4020


55 55 55 55
Třída 3 Kapitálové příjmy-4030


10 30 20 20
Třída 4 Přijaté dotace-ř.4040


54 54 54 3060
P1+P2+P4 Příjmy celkem (po konsolidaci)


1109 1139 1229 4335

KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM


1920 2309 2738 6223

Investiční výdaje


0 0 0 3100
Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje


750 800 850 760

Výdaje celkem (po konsolidaci)


750 800 850 760

-Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-8124


0 0 0 400

KONSOLIDOVANÉÍ VÝDAJE CELKEM


750 800 850 960
P-V Hotovost běžného roku


359 339 379 75
A+D Hotovost na konci roku


1170 1509 1888 1963


Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne:15.12.2015Sňato dne :30.12.2015   
     

ROK


2014 2015 2016 2017


Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.

400 665 625 709
Třída 1 Daňové příjmy-ř.4010


856 860 880 900
Třída 2 Nedaňové příjmy-ř.4020


67 40 40 30
Třída 3 Kapitálové příjmy-4030


40 50 30 40
Třída 4 Přijaté dotace-ř.4040


64 3060 64 64
P1+P2+P4 Příjmy celkem (po konsolidaci)


1027 4010 1014 1034

KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM


1427 4675 1639 1743

Investiční výdaje


141 3100 0 0
Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje


621 750 730 750

Výdaje celkem (po konsolidaci)


762 3850 730 750

-Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-8124


0 200 200 200

KONSOLIDOVANÉÍ VÝDAJE CELKEM


762 4050 930 950
P-V Hotovost běžného roku


265 -40 84 84
A+D Hotovost na konci roku


665 625 709 793


Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne:15.12.2013Sňato dne :30.12.2013     
       
                              Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce KojatínZápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č. 3/2015

konaného dne 18.2.2015
Začátek:18.15

Konec: 20.30

Přítomni:Ujčík Miroslav,Ujčíková Lenka, Chmelíčková Michaela,

Tomáš Tesař, Marie Chromá, Josef Mrňa,Luboš Musil

Omluven: 0

Host: Jaroslav NováčekProgram:

1)Určení ověřovatelů zápisu/§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)Schválení programu

3)připomínky k zápisu 2/2014

4)Příspěvek pro okrsek č.20

5)Program POV

6)Nabídka kominických služeb- obecní budova

7)Jubileum

8)Prodej plynu

9)Oprava, vybudování nového stavidla- rybník Mrhovec

10)Různé

ad1)Volba zapisovatele


Usnesení 01/3/2015

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 18.2.2015 Zapisovatel je Marie Chromá, ověřovatelé zápisu jsou Michaela Chmelíčková, Tomáš Tesař.

Pro 7hlasy,zdržel se 0, proti 0Ad2) ZO Kojatín bylo seznámeno s programem jednání

Usnesení 02/3/2015

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 18.2.2015

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0


Ad3)Po přečtení zápisu č.2 k němu nebyla připomínka.

Usnesení 03/3/2015 ZO Kojatín bere na vědomí

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0Ad4) ZO projednalo žádost hasičů okrsek č.20 o finanční příspěvek

Usnesení 04/3/2015 ZO schvaluje příspěvek hasičům okrskuč.20 ve výši 1000,-

usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0Ad 5)ZO projednalo záměr programu POV, oprava místní komunikace.Zhotovení projektové dokumentace na opravu místní komunikace bude zadána ing. Josefu Šarounovi.

Usnesení 05/3//2015 Usnesení bylo přijato 7hlasy

ad6)ZO projednalo nabídku firmy CUP Security s.r.o. na kominické služby a revize komínů.

Usnesení 06/3/2015 Bude zadána poptávka této služby firmě Bojko z Třebíčead7) V měsíci březnu bude mít životní jubileum Jaroslav Nováček, popřát za obec půjdou Miroslav Ujčík a Tomáš Tesař.


Usnesení 07/3/2015 Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomíad8)Starosta seznámil zastupitele s možnostmi odprodeje plynového vedení.Bude ještě oslovena firma JME, zda by neměla o odkup plynového vedení zájem.


Usnesení 08/3/2015 Zastupitelstvo obce bere toto na vědomí


ad9)ZO projednalo možnosti opravy poškozeného stavidla u rybníka Mrhovec.

 1. varianta – generální oprava s využitím dotace

 2. pouze oprava poškozeného stavidla

Usnesení09/3/2015 Zastupitelstvo bere toto na vědomíad11/ Různé

Na jaře se opraví odpad u kulturního domu.


Pronájem rybníka Mrhovec- byla projednána a schválena smlouva na pronájem rybníka |Mrhovec. Tato smlouva je uzavřena na období od 1.3. 2015 do 31.12.2018


Jako delegát do Mikroregionu Horácko byl zvolen starosta obce Miroslav Ujčík – schváleno 7 hlasy.


ZO projednalo změnu rozpočtu č.5 2014, změna byla vyvěšena na elektronické a úřední desce 22.1.2015 a sňata 18.2.2015.

Usnesení: Změna rozpočtu č.5.2014 byla schválena 7 hlasy bez výhradZapsal: Marie Chromá........................................................................


Ověřovatelé: Tomáš Tesař........................................................................


Michaela Chmelíčková …....................................................


Miroslav Ujčík : starosta…........................................................................


Marie Chromá : místostarostka …....................................................Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 25.2.2015


Sńato 13.3.2015


Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce KojatínZápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č. 2/2014

konaného dne 30.12.2014
Začátek:18.15

Konec: 20.00

Přítomni:Ujčík Miroslav,Ujčíková Lenka, Chmelíčková Michaela,

Tomáš Tesař, Marie Chromá, Josef Mrňa

Omluven: Musil Luboš
Program:

1)Určení ověřovatelů zápisu/§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)Schválení programu

3)Schválení změny rozpočtu č.3 a č.4 pro rok 2014

4)Návrh rozpočtu na rok 2015

5)Rozpočtový výhled na roky 2015-2018

6)Dárkový balíček na rok 2015

7)Dar Diecézní charitě Brno

8)Plán inventur na rok 2014

9)Dotace POV na rok 2015

10)Finanční výbor a kontrolní výbor(vyjádření ke zprávám)

11)Různé
ad1)Volba zapisovatele


Usnesení 01/2/2014

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 30.12.2014 Zapisovatel je Marie Chromá, ověřovatelé zápisu jsou Michaela Chmelíčková, Tomáš Tesař.

Pro 6hlasy,zdržel se 0, proti 0Ad2) ZO Kojatín bylo seznámeno s programem jednání

Usnesení 02/2/2014

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 30.12.2014

Usnesení bylo přijato 6hlasy, proti 0, zdržel se 0


Ad3)ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu č.2 na rok 2014 .Změna byla vyvěšena na elektronické a úřední desce 9.11.2014 a sňata 25.11.2014

ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu č.3 na rok 2014. Změna byla vyvěšena na elektronické a úřední desce 7.12.2014 a sńata 25.12.2014

Usnesení 03/2/2014ZO Kojatín schvaluje změnu rozpočtu č.2 na rok 2014 a změnu rozpočtu č.3 na rok 2014 bez výhrad.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy. Proti 0, zdržel se 0Ad4) ZO projednalo rozpočet na rok 2015

Usnesení 04/2/2014 ZO schvaluje rozpočet na rok 2015, 6 členy bez výhrad


Ad 5)ZO projednalo rozpočtový výhled na roky 2015-2018

Usnesení 05/2//2014 Usnesení bylo přijato 6hlasy

ad6)ZO projednalo a stanovilo výši ceny dárkového balíčku jubilantům – 500,-

Usnesení 06/2/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schvaluje cenu dárkového balíčku 6 hlasyad7) ZO projednalo žádost o finanční příspěvek organizace Diecézní Charita Brno- pobočka Třebíč. Na tuto žádost bude uvolněna částka 1000,-


Usnesení 07/2/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schvaluje finanční příspěvek Charitě Třebíč ve výši 1000,-. Usnesení bylo přijato 6 hlasyad8)Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur na rok 2014

Usnesení 08/2/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2014. Schváleno 6 hlasy.ad9)ZO projednalo žádost na POV na rok 2015. Plánuje se pokračování v rekonstrukci místní komunikace v obci a rekonstrukci křižovatky u autobusové zastávky. Předpokládané ceny projektů na rekonstrukci jednotlivých úseků potřebných ke stavebnímu povolení:

a) křižovatka u zastávky autobusu – 7 000,-

b)křižovatka v horní části obce – 15 000,-

c)silnice včetně chodníku směrem na Pozďatín – 40 000,- + zatrubnění 15 000,-


Usnesení09/2/2014 Zastupitelstvo bere toto na vědomíad10) Zastupitelstvu byly předneseny zprávy finančního výboru a kontrolního výboru.

Usnesení 10/2/2014 Zastupitelstvo bere toto na vědomíad11/ Různé


Zakoupí se písek na dosypání víceúčelového hřiště
Zapsal: Marie Chromá........................................................................


Ověřovatelé: Tomáš Tesař........................................................................


Michaela Chmelíčková …....................................................


Miroslav Ujčík : starosta…........................................................................


Marie Chromá : místostarostka …....................................................Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 7.1.2015


Sńato 24.1.2015